Činovníci a jejich povinnosti

 


RYCHTÁŘ

Je nejvyšším představitelem každé obce, župy nebo Veleobce. Měl by to být člověk klidný, čestný, spravedlivý musí si umět získat respekt. Je povinen dbát o členskou základnu a její omlazování. Při nastálé hrozbě dání obce či župy do klidu je povinen toto okamžitě nahlásit rychtáři nejvyššího stupně. Při odchodu z funkce předá svému nástupci rychtářské právo, veškerou dokumentaci a dary které byly v jeho úschově.


MÍSTORYCHTÁŘ

Místorychtář je zkušený, klidný ve své funkci se neustále zdokonaluje podle potřeby zastupuje rychtáře.


PANTATÍNEK

Pantatínek je činovníkem zkušeným,přímého a čestného vystupování, je strážcem pořádku a jednoty a svornosti v obci. Má plné právo ponaučit i rychtáře, kdyby se odchýlil od zájmů obce a župy. Nesmí připustit, aby se při zasedáních projednávaly soukromé záležitosti, působí jako poradce.


PANÍMAMINKA

Panímaminka její hlavní činnost je dbát o stylovou čistotu krojů a baráčnického oblečení. Stará se o prapor a májku se šafářkou podává staročeskou poctu chlebem a solí, dbá na to, aby se pocta podávala zásadně před zasedáním.


SYNDIK

Syndik je jedna z nejdůležitějších funkcí, musí mít velké organizační schopnosti. Je vždy slušný a poctivý nebot´ jménem obce či župy je ve styku s ostatními obcemi, župami a státní správou. Připravuje program všech zasedání,vyřizuje veškerou korespondenci, má k dispozici razítko obce.


BERNÍ

Berní je hospodářem všech financí v obci, župě i Veleobci, stará se o veškeré finanční záležitosti.Vede berní knihu s přesnými záznamy o příjmech a výdajích,musí se řídit platnými zákony o účetnictví.


SLÍDIL ÚČTU

Slídil účtu provádí kontrolu berního a všech činovníků kteří hospodaří s financemi obce. Před výročním zasedáním musí provést kontrolu berní knihy a všech účtú, dokladů a faktur. Kontroluje zda byla provedena inventura veškerého majetku obce. Pokud ja vše v pořádku žádá o udělení výprostného.


KONTRIBUČNÍ

Kontribuční vybírá kontribuci-členské příspěvky


VZDĚLAVATEL

Vzdělavatel vychovává tetičky a sousedy v čestné, obětavé baráčníky a vlastence. Dbá na dodržování spolkových regulí, baráčnických zvyklostí,  na důstojné a správné zacházení s rychtářským právem.


ŠVANDYMISTR

Švandymistr má na starost přípravu a organizaci všech výchovných, kulturních, zábavných a propagačních akcí v obci a župě. U akcí kde je nutný souhlas státní správy, policie zajistí se syndikem a rychtářem veškerá povolení. Je hlavním pořadatelem, musí mít u sebe veškerá povolení


ŠAFÁŘ

Šafář se stará o veškerý majetek obce společně s panímaminkou podává staročeskou poctu.


KRONIKÁŘ

Kronikář vede kroniku a zapisuje do ní veškeré dění v obci.


GRATULANT

Gratulant má v evidenci veškeré jmeniny, narozeniny a hlavně významná životní jubilea. Podává gratulace písemně nebo ústně, osobní návštěvou u souseda či tetičky.


PRAPOREČNÍK

Praporečník musí být zdatný, protože nosí prapor, který vyžaduje fyzickou sílu. O prapor se musí pečlivě starat a udržovat ho v čistotě. Nosit prapor se považuje za velkou čest. Nikdy se nenosí přes rameno, ale pouze v pase na řemeni, vztyčený kolmo.


DRÁB

Dráb dbá na důstojný průběh jednání. Dohlíží na pořádek nejen při zasedáních, ale i na všech baráčnických akcích, drába musí každý poslechnout, má právo pokutovat, vybraná částka se dává do domečku. V průvodu jde dráb po straně vždy na straně po státní vlajce a praporu.


PONOCNÝ

Ponocný zapálením svíce a troubením na roh zahajuje slavnostní zasedání, stejně jako dráb jde v průvodu po straně, vždy za státní vlajkou a praporem.

 

odkazy

činovníci a jejich povinnosti
baráčnické symboly a kroje
TOPlist